PMI FDVC-5006-5 pmi滚珠丝杆手册   产品参数

PMI FDVC-5006-5 pmi滚珠丝杆手册

尺寸 单位:mm

丝杠轴外径
50
导程
6
丝杠轴底径
滚珠节圆直径
钢球直径
3.969
精度等级
螺母直径
72
法兰直径
106
螺母长度
134
螺母安装 PCD
88
额定动负载 CaN
2980
额定静负载 C0aN
11000
有效圈数
2.5x2
法兰盘宽度
法兰安装孔通孔直径
9
法兰安装孔沉孔直径
14
法兰安装孔沉孔深度
8.5
轴向刚度 KNm
164
PMI FDVC-5006-5 pmi滚珠丝杆手册此型号部分数据来源于PMI FSVE4020-3.5 pmi滚珠丝杠型号对照表